Information till anhöriga till anställda och konsulter om Kilenkryssets behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Företagsgruppen Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför aktivt med att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Kilenkrysset är s.k. personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det bolag inom företagsgruppen Kilenkrysset som är angiven som din anhörigas arbets- eller uppdragsgivare i dennes anställningskontrakt eller uppdragskontrakt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

Det bolag som enligt ovan är personuppgiftsansvarig för behandlingen benämns fortsättningsvis som ”Kilenkrysset”, ”vi” eller ”oss”.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som din anhöriga, som är anställd hos oss eller arbetar som konsult hos oss, lämnar till oss. De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och din relation till den anställde eller konsulten.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att veta vem vi ska kontakta om någon i vår personal är inblandad i en olycka eller annan nödsituation, alternativt vid oanmäld frånvaro. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att uppvisa regelefterlevnad, uppfylla lagkrav på rapportering samt att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre.

Till vilka kan Kilenkrysset lämna ut dina personuppgifter?

Kilenkrysset kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom Kilenkryssets företagsgrupp, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster och datasystem samt finansiella och juridiska tjänster.

Vi behandlar i regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid i enlighet med gällande lagstiftning och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som din anhöriga är anställd hos oss eller arbetar som konsult hos oss, alternativt till dess din anhöriga begär ändring av kontaktperson. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Kilenkrysset behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att
invända mot Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter samt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från Kilenkrysset för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet).

Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som sker med stöd av en s.k. intresseavvägning samt att invända mot sådan behandling.

Kontakta Kilenkrysset om du vill utnyttja någon av dina rättigheter.

Om du har synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tveka inte att fråga

Om du har frågor eller synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter, tveka inte höra av dig till Kilenkrysset via post, Kilenkrysset Aktiebolag, Box 554, 645 25 Strängnäs eller via e-post på gdpr@kilenkrysset.se.

Nyheter