Information till arbetssökande och referenspersoner om Kilenkryssets behandling av personuppgifter

Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet

Företagsgruppen Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför aktivt med att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det bolag inom företagsgruppen Kilenkrysset som du eller den person för vilken du ska vara referensperson har sökt arbete hos är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

Det bolag som enligt ovan är personuppgiftsansvarig för behandlingen benämns fortsättningsvis som ”Kilenkrysset”, ”vi” eller ”oss”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att utvärdera arbetssökande och tillsätta tjänster hos oss. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad, samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi har en rättslig förpliktelse att behandla vissa av dina personuppgifter. Vi bedömer också att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre.

Om du blir anställd hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för andra ändamål, som du då får information om.,

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, exempelvis:

  • namn,
  • personnummer,
  • kön,
  • telefonnummer,
  • e-postadress,
  • CV,
  • Betyg,
  • resultat från eventuella personlighetstester,
  • körkortsuppgifter, behörigheter, utbildningar och certifieringar,
  • uppgifter om nuvarande och tidigare anställningar.

Vi kan även inhämta uppgifter från de referenspersoner som du som arbetssökande har angett. De kategorier av personuppgifter om dig som arbetssökande som inhämtas från referenspersoner är typiskt sett arbets-/uppdragsgivare, anställningsperiod, arbetsprestation, personliga egenskaper, titel och ansvarsområden.

Vi kan inhämta personuppgifter om referenspersoner från arbetssökande i samband med att den arbetssökande ansöker till en tjänst. De kategorier av personuppgifter om dig som referensperson som inhämtas är typiskt sett namn, telefonnummer, e-postadress, arbets-/uppdragsgivare, titel och ansvarsområden.

Till vilka kan Kilenkrysset lämna ut dina personuppgifter?

Kilenkrysset kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom Kilenkryssets företagsgrupp, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ samt angivna referenspersoner.

Vi behandlar i regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid i enlighet med gällande lagstiftning och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter för arbetssökande vars ansökan inte lett till en anställning hos oss sparar vi under den tid som eventuella krav på grund av rekryteringsprocessen kan riktas mot oss. Personuppgifter för referenspersoner sparas till dess att rekryteringsprocessen är slutförd. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Om du som arbetssökande vill att vi sparar dina personuppgifter under en längre tid för framtida tillsättningar av tjänster är du välkommen att kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Kilenkrysset behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter samt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från Kilenkrysset för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet).

Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som sker med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling.

Kontakta Kilenkrysset om du vill utnyttja någon av dina rättigheter.

Om du har synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tveka inte att fråga

Om du har frågor eller synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter, tveka inte höra av dig till Kilenkrysset via post, Kilenkrysset Aktiebolag, Box 554, 645 25 Strängnäs eller via e-post på gdpr@kilenkrysset.se.

Nyheter