Information till bostadshyresgäster om Kilenkryssets behandling av personuppgifter

Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet

Företagsgruppen Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför aktivt med att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det bolag inom företagsgruppen Kilenkrysset som är angiven som hyresvärd i ditt hyreskontrakt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

Det bolag som enligt ovan är personuppgiftsansvarig för behandlingen benämns fortsättningsvis som ”Kilenkrysset”, ”vi” eller ”oss”.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som du och eventuella referenser (tidigare hyresvärdar) lämnar till oss, exempelvis:

 • namn och personnummer,
 • adress,
 • telefonnummer,
 • e-postadress,
 • offentliga namn- och adressuppgifter som rör dig från upplysningsföretag för att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta,
 • kontrakts- och lägenhetsnummer,
 • nyckel- och/eller taggnummer,
 • hyrestid och hyra samt eventuell deposition,
 • betalningshistorik,
 • eventuell deposition,
 • förburkningsdata, exempelvis förbrukning av värme, vatten och el (i den mån det finns system för individuell mätning i den fastighet du bor),
 • garage- eller parkeringsplats samt registreringsnummer på fordon (endast från dig som hyr garage- eller parkeringsplats).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det är en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal med dig som hyresgäst att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Nedan anges i tabellform för vilka ändamål Kilenkrysset behandlar dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder Kilenkrysset har för behandling av dina personuppgifter.

Ändamål med Kilenkryssets behandling 

Rättslig grund

Förhandla och fullgöra hyresavtalet eller annat avtal med dig

Avtalsenlig förpliktelse

Dokumentera, administrera och följa upp historik kring avtalsrelationen

Avtalsenlig förpliktelse

Hantera klagomål, synpunkter och felanmälan

Avtalsenlig förpliktelse och berättigat intresse

Kvittering och annan hantering av nycklar och elektroniska taggar

Avtalsenlig förpliktelse

Administration av hyresbetalningar och annan fakturering

Avtalsenlig förpliktelse

Planera, organisera och utveckla verksamheten

Berättigat intresse

Marknadsföring av egna produkter och tjänster

Berättigat intresse

Dokumentera verksamheten, exempelvis goodwill, säkerhet m.m.

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Dokumentera administration av försäkringsärenden

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Systemadministration

Berättigat intresse

Dokumentera uppfyllelse av krav på relevanta certifieringar samt uppvisa regelefterlevnad

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Fullgöra bokföringsskyldighet
enligt lag, kreditgivningskrav enligt lag samt andra krav enligt lag

Rättslig förpliktelse

Säkerhetsändamål

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Administration och utförande av underhåll, anpassningar av hyresobjektet, tillvalsbeställningar m.m.

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Rapportera och åtgärda skador och/eller onormalt slitage på hyresobjektet

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Hantera störningar i boendet och annan misskötsamhet

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Rapportera och hantera andra incidenter, exempelvis olyckor eller skadeåverkan

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Berättigat intresse

Upprätta namnskyltar och listor för posthantering

Berättigat intresse

Tillhandahålla hyresgäster, inneboende och andrahandshyresgäster med viktig information angående boendet och vid nödsituationer

Berättigat intresse

Pröva ansökan om andrahandsuthyrning eller överlåtelse av hyresavtalet

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Hantera uppsägning av hyresavtalet

Avtalsenlig förpliktelse

Till vilka kan Kilenkrysset lämna ut dina personuppgifter?

Kilenkrysset kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom Kilenkryssets företagsgrupp, våra anställda och konsulter, samarbetsparternas, våra leverantörer av IT-tjänster och datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, branschorganisationer, försäkringsbolag, banker, delgivningsman och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som hyresförhållandet består och som längst i tre år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Kilenkrysset behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter.

Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som sker med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling.

Du har också alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring.

Om du har synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tveka inte att fråga

Om du har frågor eller synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter, tveka inte höra av dig till Kilenkrysset via post, Kilenkrysset Aktiebolag, Box 554, 645 25 Strängnäs eller via e-post på gdpr@kilenkrysset.se.

Nyheter