Information till kontaktpersoner hos kunder, leverantörer, samarbetspartners och myndigheter om Kilenkryssets behandling av personuppgifter

Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet

Företagsgruppen Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför aktivt med att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det bolag inom företagsgruppen Kilenkrysset som är angiven som är avtalspart, beställare eller köpare i den anbudsförfrågan, det anbud, beställning eller i det avtal som ledde dig hit är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

Det bolag som enligt ovan är personuppgiftsansvarig för behandlingen benämns fortsättningsvis som ”Kilenkrysset”, ”vi” eller ”oss”.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Vi kan inhämta uppgifter om dig från den samarbetspartner som är din arbets- eller uppdragsgivare och som vi har en avtalsrelation med. Vi kan också inhämta uppgifter om dig från allmänheten (t.ex. vid rekommendationer inför nya avtalsrelationer). De kategorier av uppgifter som vi inhämtar om dig kan t.ex. vara:

  • namn, telefonnummer, e postadress,
  • arbets- eller uppdragsgivare,
  • kopia på ID-handlingar (för styrelseledamot/VD/särskild firmatecknare),
  • titel, ansvarsområden och behörigheter,
  • uppgifter om eventuell certifiering,
  • uppgifter om arvode, och
  • identifikationsuppgifter i IT-system.

Vi kan även behandla motsvarande uppgifter som du eller din arbets- eller uppdragsgivare lämnar till oss.

Varför behandlar Kilenkrysset dina personuppgifter?

Ändamål med Kilenkryssets behandling Rättslig grund

Rättslig grund

Förhandla och fullgöra avtal med våra samarbetspartners (inkluderat din arbets- eller uppdragsgivare) och kunder

Berättigat intresse och avtalsenlig skyldighet

Kommunicera med våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners

Berättigat intresse och avtalsenlig skyldighet

Dokumentera, administrera och följa upp historik kring avtalsrelationen med bland annat din arbets- eller uppdragsgivare

Berättigat intresse

Utföra due diligence (företagsbesiktning) inför företags- eller fastighetsförvärv

Berättigat intresse

Söka, erhålla och kunna uppvisa olika tillstånd som är nödvändiga för verksamheten, exempelvis bygglov

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Hantera reklamationer och tillhandahålla kundservice

Berättigat intresse

Administration av offerter och fakturering

Berättigat intresse och avtalsenlig skyldighet

Planera, organisera och utveckla verksamheten

Berättigat intresse

Marknadsföring av egna produkter och tjänster

Berättigat intresse

Dokumentera verksamheten, exempelvis goodwill, säkerhet m.m.

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Dokumentera administration av försäkringsärenden

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Systemadministration

Berättigat intresse

Dokumentera uppfyllelse av krav på relevanta certifieringar samt uppvisa regelefterlevnad

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Fullgöra bokföringsskyldighet
enligt lag, kreditgivningskrav enligt lag samt andra krav enligt lag

Rättslig förpliktelse

Uppfylla logistiska ändamål samt fördela resurser, framställning av statistik och underlag för fakturering

Berättigat intresse

Säkerhetsändamål

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Rapportera och hantera incidenter, exempelvis olyckor eller skadeåverkan

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (för behandling av särskilda kategorier av personuppgifter)

Anmäla nya bolagsfunktionärer till Bolagsverket (vid företagsförvärv)

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Berättigat intresse

Till vilka kan vi lämna ut dina personuppgifter?

Kilenkrysset kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom Kilenkryssets företagsgrupp, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Kilenkrysset behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med den kund, leverantör eller samarbetspartner som du är verksam hos och i tre år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre eller kortare tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att sköta vår bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Kilenkrysset behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter).

Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som sker med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling.

Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring.

Om du har synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tveka inte att fråga

Om du har frågor eller synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter, tveka inte höra av dig till Kilenkrysset via post, Kilenkrysset Aktiebolag, Box 554, 645 25 Strängnäs eller via e-post på gdpr@kilenkrysset.se.

Nyheter