Mark

Vill du också finnas där Sverige växer, kan vi erbjuda 30 miljoner kvm mark i de starka tillväxtregionerna Storstockholm, Mälardalen och Öresundsområdet. Av dessa 30 miljoner kvm mark är över 19 miljoner kvm råmark, knappt 3 miljoner kvm planlagd mark och drygt 1 miljon kvm mark under planläggning.

Råmark kallar vi ett markområde som inte berörs av en detaljplan, men som ändå har en förväntning om framtida exploatering eller bebyggelse.Planlagd mark är mark med garanterad byggrätt. Den anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Bostadsmark är mark som i en detaljplan tillåter bostäder. När planbesked har kommunicerats, övergår den aktuella råmarken till pågående plan, det vi kallar mark under planläggning.