Information till kontaktpersoner för kommersiella hyresgäster som anmält intresse

Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet

Företagsgruppen Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför aktivt med att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det bolag inom företagsgruppen Kilenkrysset som är angiven som är hyresvärd för det hyresobjekt som din arbets- eller uppdragsgivare har anmält ett intresse för att hyra är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

Det bolag som enligt ovan är personuppgiftsansvarig för behandlingen benämns fortsättningsvis som ”Kilenkrysset”, ”vi” eller ”oss”.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, exempelvis:

  • namn,
  • personnummer,
  • e-postadress,
  • telefonnummer,
  • uppgift om arbets- eller uppdragsgivare,
  • befattning,
  • behörigheter

Vi kan även inhämta dina personuppgifter från upplysningsföretag eller liknande. De kategorier av uppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett namn, telefonnummer, e-postadress, arbets- eller uppdragsgivare och titel. Som huvudregel har uppgifterna sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Nedan anges i tabellform för vilka ändamål Kilenkrysset behandlar dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder Kilenkrysset har för behandling av dina personuppgifter.

Ändamål med Kilenkryssets behandling

Rättslig grund

Administrera intresseanmälan

Berättigat intresse

Förmedla lediga hyresobjekt

Berättigat intresse

Bedöma förutsättningarna för att ingå hyresavtal eller annat avtal med din arbets- eller uppdragsgivare

Berättigat intresse

Planera, organisera och utveckla verksamheten

Berättigat intresse

Marknadsföring av egna produkter och tjänster

Berättigat intresse

Systemadministration

Berättigat intresse

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Berättigat intresse

Om din arbets- eller uppdragsgivare ingår ett hyresavtal med hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för andra ändamål, som du då får information om.

Till vilka kan Kilenkrysset lämna ut dina personuppgifter?

Kilenkrysset kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom Kilenkryssets företagsgrupp, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, branschorganisationer, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som din arbets- eller uppdragsgivare står anmäld som intresserad av en specifik lokal och som längst i en månad därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Kilenkrysset behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter.

Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som sker med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling.

Du har också alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring.

Om du har synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tveka inte att fråga

Om du har frågor eller synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter, tveka inte höra av dig till Kilenkrysset via post, Kilenkrysset Aktiebolag, Box 554, 645 25 Strängnäs eller via e-post på gdpr@kilenkrysset.se.

Nyheter