Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter

Vi på företagsgruppen Kilenkrysset strävar efter att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill därför vara öppna med hur vi samlar in, behandlar och eventuellt delar de personuppgifter som finns hos oss.

På denna sida tillhandahåller vi generell information om företagsgruppen Kilenkryssets behandling av personuppgifter. Företagsgruppen Kilenkrysset kallas nedan ”Kilenkrysset”. Med Kilenkrysset avses alla bolag inom företagsgruppen Kilenkrysset.

Kilenkrysset arbetar kontinuerligt med integritetsfrågor och vi håller oss uppdaterade om gällande lagstiftning på området. Om du har frågor om Kilenkryssets behandling av personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Kilenkrysset via post, Kilenkrysset Aktiebolag, 556283-693, Box 554, 645 25 Strängnäs eller via e-post på gdpr@kilenkrysset.se.

Om du har synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Olika bolag inom Kilenkryssets företagsgrupp är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket av Kilenkryssets bolag som anses vara personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i en given situation beror dels på hur du har kommit i kontakt med Kilenkrysset, dels på vad personuppgiftsbehandlingen avser.

Längst ned på denna sida hittar du våra personuppgiftspolicys. I dessa policys kan du läsa mer om vilket av Kilenkryssets bolag som är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Om du ändå är osäker på vilket bolag inom Kilenkryssets företagsgrupp som är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av just dina personuppgifter kan du kontakta Kilenkrysset Aktiebolag, 556283-6931, via post, Kilenkrysset Aktiebolag, Box 554, 645 25 Strängnäs eller via e-post på gdpr@kilenkrysset.se, med din fråga. Kilenkrysset Aktiebolag behandlar flertalet av de personuppgifter som behandlas inom företagsgruppen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på hur du har kommit i kontakt med oss. Generellt sett behandlar Kilenkrysset personuppgifter som du lämnar till oss.

De kategorier av personuppgifter som vi typiskt sett behandlar är namn, personnummer, telefonnummer och kontaktuppgifter. Du kan läsa mer om vilka personuppgifter Kilenkrysset behandlar i våra personuppgiftspolicys som finns länkade längst ned på sidan.

Varför behandlar Kilenkrysset dina personuppgifter?

Kilenkrysset behandlar dina personuppgifter för olika ändamål i olika situationer. Ändamålen kan exempelvis vara att förhandla och fullgöra avtal med dig eller din arbets- eller uppdragsgivare, tillhandahålla service, fullgöra bokföringsskyldighet och andra lagstadgade krav samt planera, organisera och utveckla verksamheten.

För att Kilenkrysset ska få behandla dina personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. Den rättsliga grunden för Kilenkryssets behandling är, i vissa fall, att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i. I andra fall kan den rättsliga grunden för Kilenkryssets behandling vara att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, att du har samtyckt till behandlingen eller att Kilenkrysset har gjort bedömningen att Kilenkryssets intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse.

Du kan läsa mer om de ändamål för vilka Kilenkrysset behandlar dina personuppgifter samt vilken rättslig grund Kilenkrysset har för att behandla dina personuppgifter i våra personuppgiftspolicys som finns länkade längst ned på sidan.

Till vilka kan vi lämna ut dina personuppgifter?

Utgångspunkten är att dina personuppgifter endast behandlas av Kilenkrysset. I vissa situationer är det dock nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, exempelvis samarbetspartners, myndigheter, försäkringsbolag, leverantörer av IT-tjänster och datasystem samt leverantörer av finansiella och juridiska tjänster.

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler.

Du kan läsa mer om till vilka Kilenkrysset kan komma att lämna ut dina personuppgifter i våra personuppgiftspolicys som finns länkade längst ned på sidan.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Kilenkrysset sparar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Du kan läsa mer om hur länge Kilenkrysset behandlar dina personuppgifter i våra personuppgiftspolicys som finns länkade längst ned på sidan.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Kilenkrysset behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter.


Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som sker med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling.


Du har också alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring.

Kontakt

Kilenkrysset Aktiebolag, 556283-6931
Box 554
645 25 Strängnäs
E-postadress: gdpr@kilenkrysset.se

Mer information

För information om hur vi behandlar just dina personuppgifter, klicka på den personkategori som du identifierar dig som nedan.

Om du är kontaktperson för en kommersiell hyresgäst, klicka här.

Om du är kontaktperson för en kommersiell hyresgäst som har lämnat en intresseanmälan för en av våra lokaler, klicka här.

Om du är en kontaktperson för en av våra kunder, leverantör, samarbetspartner eller myndigheter, klicka här.

Om du är bostadshyresgäst, klicka här.

Om du är besökare till vår webbplats, klicka här.

Om du är anhörig till en anställd eller konsult hos oss, klicka här.

Om du är arbetssökande eller referensperson, klicka här.

Nyheter