Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

31 maj, 2023

Brista verksamhetsområde – Samråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken

Brista verksamhetsområde – Samråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken

Det finns ett behov av att försörja norra Storstockholm och Mälardalsregionen med järnvägsanknutna verksamhetsområden. Sigtuna kommun har därför tagit fram en detaljplan för Brista verksamhetsområde inom fastigheten Norrsunda Krogsta 16:3 och Norrsunda Brista 2:16. Det aktuella planområdet, som är beläget intill Ostkustbanan, lämpar sig för spårbunden verksamhet genom att det finns befintlig infrastruktur, bland annat spårväxlar som kan samutnyttjas för nya verksamheter. Detaljplanen syftar till att möjliggöra logistik och industriverksamhet med möjlighet till järnvägsanslutning till Ostkustbanan. Detaljplanen har vunnit laga kraft den 4 januari 2022.

Brista verksamhetsområde – Samråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken 1
Översiktskarta, ungefärligt läge för planområdet gällande Brista verksamhetsområde (röd linje) inom vilket planerade åtgärder är tänkt att utföras. ©Lantmäteriet.

För att realisera detaljplanen krävs att Rosersbergsbäcken läggs i ny sträckning, våtmarker anläggs, att ett vattenområde i den nordöstra delen fylls ut, samt att grundvatten leds bort under byggtiden. Dessa åtgärder utgör enligt miljöbalken vattenverksamhet för vilket det krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Kilenkrysset AB har därför inlett arbetet med att förbereda en ansökan om tillstånd. Ett första steg i tillståndsprocessen är att genomföra ett samråd enligt 6 kap miljöbalken med närboende, myndigheter, organisationer och allmänhet. 

Ett samråd har tidigare utförts under hösten 2020 för vattenverksamhet i samma område. Förutsättningarna i området har därefter förändrats, då skog inom området avverkats. Med anledning av detta genomförs ett nytt samråd.

Samrådet rör i huvudsak schaktning, pålning och utfyllnad i vattenområde, omgrävning av Rosersbergsbäcken till nytt läge, anläggande av våtmarker och dammar för rening och fördröjning av dagvatten samt bortledning av grundvatten. Allt inom fastigheterna Norrsunda Krogsta 16:3 och Norrsunda Brista 2:16.

Synpunkter på projektet kan lämnas skriftligen senast den 31 juli 2023 för att ingå i dokumentationen från detta samrådstillfälle. Skriftliga synpunkter ställs till:

Structor Miljöteknik
Att: Elin Hedqvist
Ribbingsgatan 11
703 63 Örebro

Eller till: elin.hedqvist@structor.se

Märk brev och kuvert respektive e-post med Samråd vattenverksamhet Brista verksamhetsområde

Välkommen att ställa frågor angående ansökan till Christer Södereng som är projektledare för tillståndsansökan på tel. 070-693 01 99 eller via e-post christer.sodereng@structor.se

Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga miljöpåverkan finns tillgängligt för nedladdning. Se nedan.

Det går också bra att e-posta eller ringa projektledaren Christer Södereng för att få underlaget skickat till sig.