Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

27 oktober, 2020

Kilenkrysset genomför samråd gällande fastigheten Norrsunda Krogsta 16:3

Kilenkrysset genomför samråd gällande fastigheten Norrsunda Krogsta 16:3

Kilenkrysset genomför samråd gällande fastigheten Norrsunda Krogsta 16:3 1
Bild: Utdrag från samrådsunderlag, detaljplaneområdets lokalisering.

Brista verksamhetsområde – Samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Det finns ett behov av att försörja norra Storstockholm och Mälardalsregionen med järnvägsanknutna verksamhetsområden. Sigtuna kommun tar därför fram en detaljplan för Brista verksamhetsområde inom fastigheten Norrsunda Krogsta 16:3. Det aktuella planområdet, som är beläget intill Ostkustbanan, lämpar sig för spårbunden verksamhet genom att det finns befintlig infrastruktur, bland annat spårväxlar som kan samutnyttjas för nya verksamheter. Detaljplanen syftar till att möjliggöra logistik och industriverksamhet med möjlighet till järnvägsanslutning till Ostkustbanan.

För att realisera planförslaget krävs att ett vattendrag, Rosersbergsbäcken, läggs i ny sträckning, våtmarker anläggs, att ett sumpskogsområde i den nordöstra delen fylls ut, samt att grundvatten leds bort under byggtiden. Dessa åtgärder utgör enligt miljöbalken vattenverksamhet för vilket det krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Kilenkrysset AB har därför inlett arbetet med att förbereda en ansökan om tillstånd. Ett första steg i tillståndsprocessen är att genomföra ett samråd enligt 6 kap miljöbalken med närboende, myndigheter, organisationer och allmänhet. 

Samrådet rör i huvudsak grävning, schaktning, pålning och utfyllnad i vattenområde, omgrävning av Rosersbergsbäcken till nytt läge, anläggande av våtmarker och dammar för rening och fördröjning av dagvatten samt bortledning av grundvatten. Allt inom fastigheten Norrsunda Krogsta 16:3.

Synpunkter på projektet kan lämnas skriftligen senast fredagen den 27 november 2020 för att ingå i dokumentationen från detta samrådstillfälle. Skriftliga synpunkter ställs till:

Structor Miljöbyrån
Att: Ebba Sundberg
Solnavägen 4
113 65 Stockholm

Eller till: ebba.sundberg@structor.se

Märk brev och kuvert respektive e-post med Samråd vattenverksamhet Brista verksamhetsområde

Välkommen att ställa frågor angående ansökan till Christer Södereng som är projektledare för tillståndsansökan på tel. 0706 93 01 99 eller via e-post christer.sodereng@structor.se

Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga miljöpåverkan samt tillhörande handlingar finns tillgängligt för nedladdning. Se nedan.

Det går också bra att e-posta eller ringa projektledaren Christer Södereng för att få underlaget skickat till sig.